Taiwan Public - Compass Rose

The Wen Wu Temple

at Sun Moon Lake

Yuchi, Taiwan
26 December 2016

taiwansun moon lakeyuchiwen wu temple日月潭文武廟Confuciusreligionchinese folk religion